Telefoon
-
gratis oproep
België

Privacybeleid

Gegevensbescherming bij CASAMUNDO
Onze gebruikers zijn de belangrijkste mensen bij CASAMUNDO. Daarom hecht CASAMUNDO grote waarde aan het naleven van de wettelijke richtlijnen voor de gegevensbescherming. Bij deze willen wij u daarom graag informeren over de omgang met persoonsgegevens.

In geval van bijzonder gevoelige gegevens zoals bij het betalingsverkeer of met het oog op uw aanvraag aan ons zorgen wij door het gebruik van een SSL-encryptie voor hoge veiligheid.
Deze verklaring omtrent de gegevensbescherming geldt voor alle aanbiedingen van CASAMUNDO GmbH op de websites www.casamundo.nl, evenals alle door CASAMUNDO gepubliceerde apps. De verantwoordelijke in overeenstemming met de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) evenals de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) (Duitsland) is

CASAMUNDO GmbH
Drehbahn 7
D-20354 Hamburg

Mail: infonull@nullcasamundo.nl

Website: www.casamundo.nl

Tel. +49 (0)40-6094090-0
Fax +49 (0)40-6969198-99

CASAMUNDO verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) (Duitsland).
Dit betekent dat de verwerking van uw persoonsgegevens slechts in twee gevallen plaatsvindt: er is sprake van een wettelijke uitzondering van het principieel verbod voor het verwerken van persoonsgegevens, of u heeft ons uitdrukkelijk toestemming verleend voor het verwerken van uw gegevens. Vanzelfsprekend zijn alle CASAMUNDO-medewerkers ertoe verplicht geheimhouding van de gegevens te bewaren, voor zover zij toegang tot de persoonsgegevens hebben.

Deze Privacy Policy is ervoor bedoeld, u te informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert CASAMUNDO de betrokken personen met behulp van de Privacy Policy over hun hierdoor ontstane rechten.

CASAMUNDO heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen in gebruik genomen om een mogelijk algehele bescherming van de via onze internetpagina's en apps verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Ongeacht dit feit kan een internetgebaseerde gegevensoverdracht in principe hiaten vertonen, zodat een 100 procent beveiliging niet kan worden gewaarborgd.

1. Definities

Om onze privacyverklaring makkelijk en begrijpelijk leesbaar te houden, maakt CASAMUNDO gebruik van dezelfde begrippen als de AVG. Om een optimale leesbaarheid te waarborgen, worden hierna de in deze Privacy Policy gebruikte begrippen uitgelegd:

a)    Persoonsgegevens

Persoonsgegevens is alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betroffen persoon'). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar gezien, als hij direct of indirect, als hij aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatie of door een of meerdere bijzondere eigenschappen, die uitdruk van de fysieke, psychologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b)    Betroffen persoon

Een betroffen persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens door CASAMUNDO worden verwerkt.

c)    Verwerking

Verwerking is iedere met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde processen of een dergelijke serie van processen in combinatie met de persoonsgegevens zoals het verzamelen, registreren, de organisatie, het ordenen, de opslag, het aanpassen of veranderen, het lezen, afvragen, gebruik, openbaar maken door het versturen, verspreiden of een andere vorm van het ter beschikking stellen, het vergelijken of de koppeling, de beperking, het wissen of de vernietiging.

d)    Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een dergelijke manier, waarop de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer kunnen worden gekoppeld aan een specifieke betroffen persoon. Hieraan wordt voldaan, als deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

e)    Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere instantie, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als de doelen en middelen voor deze verwerking door EU-wetten of wetten van de lidstaten zijn voorgeschreven, kan de verantwoordelijke respectievelijk kunnen de bepaalde criteria volgens zijn benoeming het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden voorzien.

f)    Toestemming

Toestemming is iedere van de betroffen persoon vrijwillig voor het bepaalde geval in informerende manier en onmiskenbaar verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere eenduidig bevestigende handeling, waarmee de betroffen persoon aangeeft dat hij met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens akkoord gaat.

2. Algemene informatie voor de gegevensverwerking

a)    Omvang van de verwerking

CASAMUNDO verwerkt persoonsgegevens van zijn gebruikers en klanten principieel alleen, voor zover deze voor de ter beschikking stelling van de functionele website en apps evenals voor het leveren van diensten noodzakelijk is. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers geschiedt alleen na akkoord van de gebruiker of als de verwerking van de gegevens door de wettelijke voorschriften is toegestaan.

b)    Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Art. 6 lid 1 lit. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor de verwerkingsprocessen, waarbij wij een toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen.

Als de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een contract, diens contractuele partij de betreffende persoon is. Zoals bij verwerkingsprocessen het geval is die voor een levering van goederen of voor het voldoen van een dienstverlening nodig is, berust de verwerking op art. 6 lid 1 lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen omtrent onze producten of dienstverleningen.

Als ons bedrijf onderhevig is aan een juridische verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals het afwikkelen van belastingtechnische plichten, baseert de verwerking op art. 6 lid 1 lit. c AVG.

In ieder geval kunnen verwerkingsprocessen berusten op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De verwerkingsprocessen die door geen van de voorheen genoemde rechtsgrondslagen worden genoemd, berusten op deze rechtsgrondslag als de verwerking voor het waarborgen van een gewettigd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is, voor zover de interesses, erkende rechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet overheersen.

c)    Wissen van gegevens en opslag

Persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd, zodra niet meer aan het doel voor de opslag wordt voldaan. Bovendien slaat ons bedrijf persoonsgegevens alleen op, indien en voor zover deze door de Europese of nationale wetgeving in de verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan CASAMUNDO moet voldoen, werden vastgelegd. 

3. Gegevens die u ons actief ter beschikking stelt

CASAMUNDO verwerkt uw gegevens die u ons actief ter beschikking stelt als u bijvoorbeeld een boeking uitvoert, onze nieuwsbrief abonneert of de contact- en commentaarfuncties wilt gebruiken.

a)    Registreren in het kader van het boekingsproces

In het kader van het boekingsproces of bij een boekingsaanvraag resp. boekingsoptie registreren wij via het boekingsformulier uw naam, adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres evenals eventueel de voor de overeengekomen betaalmethode noodzakelijke gegevens in ons klantenregister. Mocht u hiermee niet akkoord gaan, zullen wij op aanvraag alle gegevens voor het afhandelen van het boekingsproces weer wissen, mochten geen andere juridische voorschriften dit weerspreken.

In geval van een boeking worden uw persoonsgegevens aan de betreffende touroperator doorgestuurd zodat de reisovereenkomst tot stand kan komen. Afhankelijk van de locatie van de touroperator kunnen uw gegevens hierbij ook naar een vestiging buiten de Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika) worden doorgestuurd.

Voor zover nodig worden uw persoonsgegevens voor de afwikkeling van het contract in het kader van de wettelijke bepalingen aan onze verzekeringspartner Europäische Reiseversicherung AG (ERV) doorgestuurd. Het hierbij gebruikte SSL-proces behoort tot de hoogste online veiligheidsstandaarden. Uw persoonsgegevens zijn dus tijdens het versturen uitstekend beschermd tegen toegang door derden.

Het doel voor de verwerking is het afwikkelen van de betreffende overeenkomst in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden (https://www.casamundo.nl/info/algemenevoorwaarden) met u. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG ('Afwikkeling van een contract').

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van hun verzameling. Dit is het geval als de gegevens voor het uitvoeren van een contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het afsluiten van een overeenkomst kan het echter noodzakelijk zijn persoonsgegevens op te slaan om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

b)    Contactmogelijkheid via de website

De website van CASAMUNDO bevat vanwege de wettelijke voorschriften gegevens die een snelle elektronische contactopname evenals een directe communicatie met ons mogelijk maken, onder andere een postadres en een e-mailadres. Als een betrokken persoon via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betroffen persoon verstuurde persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis van een betroffen persoon verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen voor doeleinden van de bewerking of de contactopname met de betrokken persoon.

Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de communicatie.

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f AVG ('legitiem interesse') of voor zover uw communicatie nodig is voor het afsluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b AVG.

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van hun verzameling. Dit is het geval wanneer de gegevens voor het beantwoorden respectievelijk het uitvoeren van uw aanvraag niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het afhandelen kan het echter noodzakelijk zijn persoonsgegevens op te slaan om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

c)    Gebruik van de live-chat

In onze live-chat heeft u de mogelijkheid direct in de vorm van een realtime chat contact op te nemen met een medewerker van het CASAMUNDO-servicecenter. Deze zal u helpen bij het beantwoorden van uw vraag. U wordt gevraagd uw e-mailadres voor het begin van het chat-contact te vermelden. Uw e-mailadres hebben wij nodig zodat de servicemedewerker u na de chat indien gewenst het transcript kan opsturen. Naast het e-mailadres registreren wij ook uw IP-adres. Tijdens het gesprek is het mogelijk dat wij u vragen, andere persoonsgegevens mee te delen om uw vraag te kunnen bewerken.
De in het kader van onze live-chat verzamelde gegevens/protocollen respectievelijk de hieruit voortvloeiende geschiedenis staat uw chatpartners bij hernieuwde communicatie via de live-chat via een op uw computer opgeslagen cookie ter beschikking, voor zover u het betreffende cookie niet via de cookie-instellingen in uw browser verhindert resp. heeft geweigerd of gewist. Meer informatie over de mogelijkheid de cookies te weigeren resp. over de betreffende instellingen in uw browser vindt u in alinea 'Gebruik van cookies'.
Bij een boeking of een objectaanvraag zullen uw boekingsrelevante gegevens voor de afwikkeling van het contract worden doorgestuurd naar onze partner resp. in ons klantenregister worden opgeslagen.

Wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f AVG ('legitiem interesse') respectievelijk voor zover uw communicatie nodig is voor het afsluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b AVG.

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van hun verzameling. Dit is dan het geval als de gegevens voor het beantwoorden respectievelijk het uitvoeren van uw aanvraag niet meer noodzakelijk zijn. Ook na het afhandelen kan het echter noodzakelijk zijn persoonsgegevens op te slaan om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen.

d)    Commentaarfunctie in de blog op CASAMUNDO

CASAMUNDO biedt de gebruikers op de blog de mogelijkheid individuele commentaren voor afzonderlijke blog-artikelen te schrijven.

Wanneer u een commentaar in het blog plaatst, worden naast het commentaar ook informatie over het tijdstip en het type commentaar evenals de door u gekozen gebruikersnaam (nickname) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het door de internet-serviceprovider (ISP) aan de betrokken persoon verstrekte IP-adres geprotocolleerd. De opslag van het IP-adres geschiedt omwille van de veiligheid en voor het geval dat de betrokken persoon door een geplaatst commentaar de juridische derde heeft geschaad of een onrechtmatige inhoud heeft geplaatst. De opslag van deze persoonsgegevens geschiedt daarom in eigen interesse voor het verwerkingsverantwoordelijke, zodat deze zich in het geval van een onrechtmatige inhoud indien nodig kan weren tegen de vermeende schuldvraag. Er vindt geen doorgifte van verzamelde persoonsgegevens aan derden plaats, voor zover een dergelijke doorgifte niet wettelijk is voorgeschreven of voor de juridische verdediging van CASAMUNDO nodig is.

e)    Nieuwsbrief

U kunt bovendien een nieuwsbrief van ons ontvangen, wanneer:

 • u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt. Wanneer u zich aangemeld heeft, gebruiken wij de met behulp van het aanvraagmasker verzamelde gegevens; in dit geval sturen wij u in eerste instantie een bevestigingsmail in een double-opt-in-proces om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betroffen persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd; of
 • u bij ons goederen of dienstverleningen heeft gekocht en hierbij uw e-mailadres registreert. In dat geval kan dit adres door ons worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief over eigen of soortgelijke producten of dienstverleningen. U kunt het gebruik te allen tijde herroepen, zonder dat hiervoor andere als de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij bovendien het door de internet serviceprovider (ISP) verstrekte IP-adres van de betrokken persoon ten tijde van de aanmelding gebruikte computersysteem evenals de datum en tijd van de aanmelding op. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om een mogelijk misbruik van het e-mailadres van een betroffen persoon op een later tijdstip te kunnen controleren en is daarom bestemd voor de wettelijke bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke persoon.

Om de inhoud van onze nieuwsbrief te optimaliseren, worden boekingen geregistreerd die via verschillende computers en apparaten werden geplaatst. Als u niet wenst dat dergelijke gegevens worden gebruikt voor het opstellen van nieuwsbrieven, kunt u uw abonnement van de nieuwsbrief opzeggen.

Het abonnement van onze nieuwsbrief kan door de betroffen persoon op elk moment worden opgezegd. In elke nieuwsbrief bevindt zich een link om de toestemming te herroepen.

Als wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor het doel van het verzenden van de nieuwsbrief dient hierbij art. 6 lid 1 lit. a AVG ('Toestemming') respectievelijk art. 6 lid 1 lit. f AVG ('Legitiem belang aan eerlijke directe marketing').

De nieuwsbrief van CASAMUNDO bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurgrafiek, die in dergelijke E-mails wordt geïntegreerd, die in HTML-formaat worden verstuurd om een logbestand-registratie en een logbestand-analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistieke evaluatie van het succes of de mislukking van online marketing-campagnes worden uitgevoerd. Hierbij worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Dergelijke via de in de nieuwsbrief geïntegreerde telpixels ontvangen gegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geëvalueerd, om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen op de behoeften van de betroffen persoon. Deze gegevens worden niet doorgestuurd aan derden. Betroffen personen hebben op ieder moment het recht, de betreffend afzonderlijke, via het double-opt-in proces verstrekte toestemmingsverklaring te herroepen. Na een herroeping worden de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke gewist. Een afmelding van het ontvangen van de nieuwsbrief vat CASAMUNDO automatisch op als een herroeping.

Wij categoriseren uw gebruikersprofiel zodat u informatie ontvangt die u vermoedelijk interessant vindt. Om dit te doen, gebruiken we informatie over uw zoekopdrachten. Op basis van deze informatie passen wij het verzenden van de nieuwsbrief en reclame-mails aan. Het doel is u te voorzien van reclame die is afgestemd op uw behoeften en niet onnodige reclame te sturen.
De rechtsgrond voor bovengenoemde verwerking is art. 6, lid 1, onder f AVG. De verwerking van gegevens van bestaande klanten voor reclamedoeleinden op deze manier kan als een rechtmatig belang worden beschouwd.

4. Gegevens die bij het bezoeken van de internetpagina automatisch worden verzameld en opgeslagen

CASAMUNDO registreert een serie algemene gegevens en informatie bij ieder bezoek van de internetpagina door een betroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logfiles van de server. Geregistreerd worden:

 • gebruikte browsertypes en -versies,
 • het door het toegang verkrijgende systeem gebruikte besturingssysteem,
 • de internetpagina van waaruit het toegang verkrijgende systeem of een betrokken persoon terecht is gekomen op onze internetpagina (zogenaamde referrer),
 • de subwebsites, die via een toegang verkrijgend systeem op onze internetpagina worden bekeken,
 • de datum en het tijdstip van een toegang tot onze internetpagina,
 • een internetprotocol-adres (IP-adres),
 • de internet serviceprovider van het toegang verkrijgend systeem en
 • overige soortgelijke gegevens en informatie, die de afweer van gevaren in het geval van een aanval op onze informatietechnologische systemen dienen.

Het doeleinde van hun verwerking is:

 • de inhoud van onze internetpagina correct te kunnen weergeven,
 • de inhoud van onze internetpagina evenals de reclame hiervoor te optimaliseren,
 • de continue functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze internetpagina te kunnen waarborgen evenals
 • om rechtshandhavingsautoriteiten in het geval van een cyberaanval voor de strafrechtelijke vervolgen noodzakelijke informatie ter beschikking te kunnen stellen.

Deze gegevens en informatie worden daarom door CASAMUNDO enerzijds statistisch en anderzijds met het doel geëvalueerd, de gegevensbescherming en veiligheid van gegevens in ons bedrijf te verhogen, om tenslotte een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te kunnen waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden apart van alle door een betrokken persoon vermelde persoonsgegevens opgeslagen.

De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG ('Legitiem belang met betrekking tot de voorheen genoemde doelen').

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van hun verzameling. In het geval van een registratie van de gegevens voor de ter beschikking stelling van de website is dit het geval, als de desbetreffende sessie is beëindigd, op zijn laatst echter na zeven dagen.

5. Gebruik van 'cookies'

Cookies zijn kleine bestanden, die door uw browser op de 'hard drive' van uw computer worden opgeslagen. Deze kunt u op ieder willekeurig tijdstip weer wissen, of principieel via uw browserinstellingen niet toestaan. De meeste browsers accepteren cookies automatisch.
CASAMUNDO gebruikt bijvoorbeeld af en toe 'cookies' in het boekingssysteem evenals in het kader van de analyse van het gebruik van de website met behulp van 'Google Analytics'.

Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificator van de cookie. Deze bestaan uit een serie tekens, die door internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de concrete internetbrowser, waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor zijn de bezochte internetpagina's en servers in staat, de individuele browsers van de betroffen persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de unieke cookie-ID opnieuw worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan CASAMUNDO de gebruikers van deze internetpagina gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden, die zonder het gebruik van cookies niet mogelijk zouden zijn. Met behulp van een cookie kan de informatie en het aanbod op onze internetpagina in het interesse van de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruiker van onze internetpagina te herkennen. Het doel van deze herkenning is het, de gebruikers van onze internetpagina het gebruik te vergemakkelijken.

U kunt het plaatsen van cookies door onze internetpagina op ieder willekeurig tijdstip met de betreffende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zodoende het plaatsen van een cookie continu te weerspreken. Bovendien kunt u reeds geplaatste cookies op ieder willekeurig tijdstip via een internetbrowser of andere software wissen. Dit is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Door het deactiveren van het opslaan van cookies in de gebruikte internetbrowser, kunnen eventueel niet meer alle functies van onze internetpagina in hun volle omvang worden gebruikt.

U kunt uw instemming voor de verzameling en opslag van gegevens die worden gebruikt voor webanalyse op ieder moment terugtrekken, met een blijvend effect voor de toekomst, door het klikken op de volgende link: hier klikt u voor optOut.

6. Gebruik van onze app

Als u apps met betrekking tot onze internetpagina op een mobiel eindapparaat laadt en gebruikt, kan informatie over het gebruikte apparaat, inclusief het unieke identificatienummer, worden doorgestuurd. Onze apps en mobiele websites verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op een soortgelijke manier als onze website. De meeste mobiele eindapparaten staan een deactivering van de lokale diensten toe. Indien u vragen heeft met betrekking tot de deactivering van de lokale diensten, raden wij u aan contact op te nemen met uw aanbieder voor mobiele telefonie of de fabrikant van uw apparaat.

7. Gebruik van cross-device tracking

CASAMUNDO maakt gebruik van cross-device tracking, om onze diensten en marketingactiviteiten te optimaliseren. Dit kan met of zonder het gebruik van cookies plaats vinden. Als u meer over cookies en vergelijkbare technische middelen wilt weten, kunt u onze bepalingen omtrent cookies doorlezen. Aan de hand van cross-device tracking kan het gedrag van de gebruiker op meerdere apparaten worden gevolgd. In het kader van het cross-device tracking kunnen gegevens van een bepaalde browser of mobiel apparaat met een andere computer of apparaat, die is verbonden met de computer of het apparaat, van waaruit de gegevens werden opgeroepen, worden gecombineerd.

8. Gebruik van diensten en plug-ins van derden

a)    Tradetracker

CASAMUNDO maakt op zijn internetpagina's gebruik van Tradetracker Deutschland GmbH ('Tradetracker'). Tradetracker is een affiliate-netwerk dat affiliate-marketing aanbiedt. Doel is het via deze internet-ondersteunde distributievorm op internetpagina's van derden reclame voor CASAMUNDO te tonen, die volgens een sale- resp. click-provisie wordt vergoed. CASAMUNDO stelt voor dit doeleinde diverse reclamemiddelen ter beschikking, die door deelnemers van het affiliate-netwerk kunnen worden gebruikt.

Exploitatiemaatschappij van Tradetracker is TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Duitsland.

Tradetracker plaatst hiervoor een cookie, waarin het identificatienummer van de affiliate-partner, een rangschikkingsnummer van de bezoeker evenals het reclamemiddel wordt opgeslagen. Dit tracking-cookie slaat hierbij geen persoonsgegevens op. De opslag van deze gegevens heeft het doel, provisiebetalingen tussen CASAMUNDO en de affiliate-partner af te handelen, die via Tradetracker plaats vinden.

De betroffen persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina op ieder willekeurig tijdstip met de betreffende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zodoende het plaatsen van een cookie continu te weerspreken. Bovendien kunt u reeds geplaatste cookies op ieder willekeurig tijdstip via een internetbrowser of andere software wissen. Dit is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betroffen persoon het opslaan van cookies in de gebruikte internetbrowser, kunnen eventueel niet meer alle functies van onze internetpagina resp. het affiliate-systeem in hun volle omvang worden gebruikt.

De geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van Tradetracker kunt u bekijken via https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

b)    AWIN

CASAMUNDO maakt op zijn internetpagina's gebruik van AWIN AG ('AWIN'). AWIN is een affiliate-netwerk dat affiliate-marketing aanbiedt. Doel is het via deze internet-ondersteunde distributievorm op internetpagina's van derden reclame voor CASAMUNDO te tonen, die volgens een sale- resp. click-provisie wordt vergoed. CASAMUNDO stelt voor dit doeleinde diverse reclamemiddelen ter beschikking, die door deelnemers van het affiliate-netwerk kunnen worden gebruikt.

Exploitatiemaatschappij van AWIN is AWIN AG, Eichhornstraße 3, 1078 Berlijn, Duitsland.

AWIN plaatst hiervoor een cookie, waarin het identificatienummer van de affiliate-partner, een rangschikkingsnummer van de bezoeker evenals het reclamemiddel wordt opgeslagen. Dit tracking-cookie slaat hierbij geen persoonsgegevens op. De opslag van deze gegevens heeft het doel, provisiebetalingen tussen CASAMUNDO en de affiliate-partner af te handelen, die via AWIN plaats vinden.

De betroffen persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina op ieder willekeurig tijdstip met de betreffende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zodoende het plaatsen van een cookie continu te weerspreken. Bovendien kunt u reeds geplaatste cookies op ieder willekeurig tijdstip via een internetbrowser of andere software wissen. Dit is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betroffen persoon het opslaan van cookies in de gebruikte internetbrowser, kunnen eventueel niet meer alle functies van onze internetpagina in hun volle omvang worden gebruikt.

De geldende voorschriften inzake gegevensbescherming van AWIN kunt u bekijken via https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy.

c)    Google Analytics, Google Remarketing, Google AdSense & Google AdWords

Op de websites van CASAMUNDO wordt gebruik gemaakt van de Google-diensten Analytics, Remarketing, Adsense en AdWords, dienstverleningen van Google Inc. ('Google') (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Google). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus 'Universal Analytics'. Hierdoor is het mogelijk, gegevens, sessies en interacties van meerdere apparaten te combineren met een gepseudonimiseerde user-ID en zo de activiteiten van de gebruiker apparaatoverkoepelend te analyseren.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de exploitant van de website te leveren. Ons legitiem belang ligt ook bij het doel tot gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is paragraaf 15, lid 3 TMG (Duitse telemediawetgeving) resp. art. 6 lid 1, lit. f AVG. Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De tijdlimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. via https://policies.google.com/?hl=de.

Komt u via een Google-advertentie terecht op een van de websites van CASAMUNDO, wordt op uw eindapparaat een zogenaamde conversion-cookie opgeslagen. Het conversion-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en is niet bedoeld voor de identificatie van de betroffen persoon. Via het conversion-cookie wordt, voor zover het cookie nog niet is afgelopen, getraceerd, of bepaalde subpagina's op onze internetpagina werden bekeken. Door het conversion-cookie kan zowel CASAMUNDO alsook Google traceren of een betroffen persoon, die via een AdWords-reclame op onze internetpagina terecht is gekomen, een omzet heeft gegenereerd, dus iets heeft gekocht, of het bezoek heeft afgebroken. Noch CASAMUNDO noch andere reclameklanten van Google-AdWords ontvangen informatie van Google, waarmee de betroffen persoon kan worden geïdentificeerd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'cookies'. De hierdoor gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt in de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomst sluitende staten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte door Google tot op de laatste drie posities ingekort, zodat een expliciete verbinding met een natuurlijke persoon niet meer mogelijk is. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google in contact gebracht. Google neemt bovendien de richtlijnen voor de gegevensbescherming van het 'EU-V.S. privacyschild' in acht. Google gebruikt deze informatie in opdracht van CASAMUNDO, om het gebruik van de internetpagina te beoordelen, rapporten over de websiteactiviteiten voor CASAMUNDO op te zetten en verdere met het gebruik van de internetpagina en het internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden. Google geeft deze informatie alleen door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Derden, waaronder Google, gebruiken de opgeslagen cookies voor het plaatsen van reclames op basis van de voorafgaande bezoeken van een gebruik op deze internetpagina. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens koppelen. De verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren, door de pagina voor het deactiveren van Google-reclame te bezoeken (https://www.google.com/policies/technologies/ads/). U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) verzamelt, en tevens de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser add-on te downloaden en te installeren. Opt-out-cookies verhinderen toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website. Om de registratie door Universal Analytics op verschillende apparaten van meet af aan te verhinderen, moet u het opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren. Wij willen u er echter op attent maken dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de CASAMUNDO internetpagina zonder beperkingen kunt gebruiken. Door het gebruik van deze internetpagina verklaart u zich akkoord met de verwerking van de verzamelde gegevens op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Bovendien gebruiken wij Google Analytics om gegevens uit AdWords en het double-click cookie voor statistische doeleinden te evalueren. Mocht u dit niet wensen, kunt u dit via de weergave-manager (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de) deactiveren.

d)    Bing Ads & Remarketing for Search

Op de websites van CASAMUNDO wordt gebruik gemaakt van de Bing-dienst 'Bing Ads' & 'Bing Remarketing for Search', dienstverleningen van Microsoft Corporation ('Microsoft') (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus 'Universal Event Tracking'. Hierdoor is het mogelijk, gegevens, sessies en interacties van meerdere apparaten te combineren met een gepseudonimiseerde user-ID en zo de activiteiten van de gebruiker apparaatoverkoepelend te analyseren.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Microsoft deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten te creëren en om verdere, met het gebruik van de website en het internetgebruik verbonden dienstverleningen voor de exploitant van de website te leveren. Ons legitiem belang ligt ook bij het doel tot gegevensverwerking. De wettelijke basis voor het gebruik van Bing Ads is paragraaf 15, lid 3 TMG (Duitse telemediawetgeving) resp. art. 6 lid 1, lit. f AVG. Sessies en campagnes worden na afloop van een bepaalde periode beëindigd. Standaard worden sessies na 30 minuten zonder activiteit en campagnes na zes maanden beëindigd. De tijdlimiet voor campagnes kan maximaal twee jaar bedragen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring vindt u op https://advertise.bingads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/datenverkehrsqualitaet.

Komt u via een Bing-advertentie terecht op een van de websites van CASAMUNDO, wordt op uw eindapparaat een zogenaamde conversion-cookie opgeslagen. Het conversion-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en is niet bedoeld voor de identificatie van de betroffen persoon. Via het conversion-cookie wordt, voor zover het cookie nog niet is afgelopen, getraceerd, of bepaalde subpagina's op onze internetpagina werden bekeken. Door het conversion-cookie kan zowel CASAMUNDO alsook Microsoft traceren of een betroffen persoon, die via een Bing Ads-reclame op onze internetpagina terecht is gekomen, een omzet heeft gegenereerd, dus iets heeft gekocht, of het bezoek heeft afgebroken. Noch CASAMUNDO noch andere reclameklanten van Bing Ads ontvangen informatie van Microsoft, waarmee de betroffen persoon kan worden geïdentificeerd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van 'cookies'. De hierdoor gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt naar een server van Microsoft e.a. in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het volledige IP-adres wordt hierbij naar een server van Microsoft buiten de lidstaten van de Europese Unie of via andere verdragsluitende landen van de Europese Economische Ruimte doorgestuurd. Het in het kader van Bing Ads door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens door Bing in contact gebracht. Bing neemt bovendien de richtlijnen voor de gegevensbescherming van het 'EU-V.S. privacyschild' in acht. Bing gebruikt deze informatie in opdracht van CASAMUNDO, om het gebruik van de internetpagina te beoordelen, rapporten over de websiteactiviteiten voor CASAMUNDO op te zetten en verdere met het gebruik van de internetpagina en het internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden. Bing geeft deze informatie alleen door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Bing verwerken. Derden, waaronder Bing, gebruiken de opgeslagen cookies voor het plaatsen van reclames op basis van de voorafgaande bezoeken van een gebruik op deze internetpagina. Bing zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens koppelen. De verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen.

e)    Adform

Ter verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze diensten maken wij gebruik van conversion tracking van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Denmark, Denemarken.

Conversion tracking: Deze internetpagina maakt gebruik van conversion tracking van Adform. De tijdelijke cookie voor conversion tracking wordt geplaatst als een gebruiker contact heeft met een door Adform geplaatste advertentie.
Gebruikers die niet willen deelnemen aan de tracking, kunnen de cookie van Adform via hun internetbrowser deactiveren of te allen tijden hier (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/) bezwaar maken tegen het vergaren en opslaan van gegevens in de toekomst. Het gaat hierbij om een tijdelijke cookie die na 60 dagen zijn geldigheid verliest. Reeds op uw computer opgeslagen cookies kunt u in de door u gebruikte browser wissen, of door het wissen van tijdelijke internetpagina's verwijderen. Meer informatie over het privacybeleid van Adform vindt u op https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Analyse en reporting van reclame-prestaties: Adform gebruikt internetprotocol-gegevens en de daaraan gekoppelde online-identificatoren van cookies of apparaat-id's voor analyse van en rapportage over de reclame-prestaties. De gegevens worden zodanig verwerkt dat gebruikersacties, campagnes, targeting-gegevens en specifieke advertenties kunnen worden toegewezen.

Verbetering van online-reclame: Adform verwerkt soortgelijke internetprotocol-gegevens met informatie over website-bezoek, invoeging van advertenties en engagements voor het classificeren van identificatoren in bepaalde hooggeplaatste categorieën om de efficiëntie van online-reclame te verbeteren. Categorieën zijn bijv. product-interesse:

 • Frequentie van de campagne-expositie
 • Clicks, invoegen van advertenties, interacties met marketing-campagnes en de Casamundo-website

Cross Device Extension voor het veiligstellen van efficiënte media-verstrekking en het begrenzen van de reclame-werking voor de consumenten: Samenvoeging van verschillende apparaten en identificatoren van dezelfde gebruiker met als doel het gecombineerde aantal advertenties voor afzonderlijke gebruikers beter te begrenzen en de segmentering te verbeteren.

Bescherming tegen advertentiebedrog - herkennen van bots, malware en andere verdachte activiteiten: Om kwalitatief hoogwaardige reclame-services aan te kunnen bieden, zet Adform technieken in om misleidend of kwaadwillend gedrag te herkennen. Het soort gegevens dat door onze algoritmes wordt gebruikt om gebruikers te verifiëren, bestaat uit allerlei internetprotocol-gegevens die wij hebben van online-bezoek en ingevoegde reclame met een aanmerkelijk zwaartepunt op click-patronen, ingevoegde reclame, engagements, het soort IP-adressen en cookie-gegevens.

Synchronisatie van reclame- en publishing-platforms voor het veiligstellen van de connectiviteit van ecosystemen, om de algemene beschikbaarheid van Adform-diensten mogelijk te maken: Vandaag de dag worden de meeste online-advertenties automatisch door servers afgehandeld en geplaatst, inclusief de door Adform gebruikte advertenties. Om dit te bereiken synchroniseren Adform-platforms online-identificatoren van gebruikers, dit zijn pseudonieme identificatoren zoals willekeurige getallen in cookies of mobiele apparaat-identificatoren voor reclamedoeleinden.

f)     Criteo

Op de websites van CASAMUNDO wordt gebruik gemaakt van diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk, waarbij cookies/reclame-ID’s en later toegevoegde Publisher-tags voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Een overzicht van later toegevoegde publisher tags vindt u hier: https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/. Hierdoor kunnen wij onze reclame bezoekers, die interesse hebben getoond aan onze producten, op partner-websites, apps en E-mails tonen. Retargeting-technologieën maken gebruik van cookies of reclame-ID's en tonen reclame uitgaande van uw huidige browsing-gedrag. Om deze reclame, gebaseerd op uw interesses, te weigeren, kunt u een bezoek brengen aan de volgende websites:
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Wij kunnen informatie zoals technische kenmerken uit uw aanmeldinformatie op CASAMUNDO of ons CRM-systeem met betrouwbare reclamepartners uitwisselen. Hierdoor kunnen uw apparaten en/of omgevingen worden verbonden en u een naadloze gebruikerservaring met de door u gebruikte apparaten en omgevingen worden aangeboden. Meer informatie over deze mogelijkheid verbindingen te leggen vindt u in de privacyrichtlijn, die u in de voorheen genoemde platformen vindt of in de hierna genoemde verklaringen:

http://www.criteo.com/de/privacy

g)    Trusted Shops

Voor de weergave van onze met Trusted Shops eventueel verzamelde beoordelingen is het Trusted Shops trustbadge geïntegreerd in de pagina van CASAMUNDO.

Dit dient als waarborg voor onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitiem belang aan een optimale marketing van ons aanbod. Het trustbadge en de hiermee verbonden diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het bekijken van het trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logfile op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, hoeveelheid doorgestuurde gegevens en de provider (toegangsgegevens) bevat en het bezoek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en op zijn laatst na zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de pagina automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden slechts naar Trusted Shops doorgestuurd, voor zover u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest, gebruik te maken van de Trusted Shops producten of als u zich reeds heeft geregistreerd voor het gebruik hiervan. In dit geval geldt het tussen u en Trusted Shops overeengekomen contract.

h)    Google Maps plug-in

Wij maken op onze website gebruik van een plug-in van de internetdienst Google Maps. Exploitant van Google Maps is Google Inc., gevestigd in de VS, CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View. Door gebruik te maken van Google Maps op onze website, wordt informatie over het gebruik van deze website en uw IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en ook op deze server opgeslagen. Wij hebben geen kennis over de nauwkeurige inhoud van de doorgestuurde gegevens noch over waarvoor Google ze gebruikt. Het bedrijf strijdt af dat in deze context de verbinding van de gegevens met informatie uit andere Google-diensten en de registratie van persoonsgegevens plaats vindt. Google kan deze informatie echter aan derden doorsturen. Als u Javascript in uw browser deactiveert, verhindert u de uitvoering van Google Maps. U kunt dan echter ook geen gebruik maken van de kaartweergave op onze website. Met het gebruik van onze website verklaart u dat u akkoord gaat met de beschreven registratie en verwerking van de informatie door Google Inc. Meer informatie over de privacybepalingen en gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

i)    Google Fonts

CASAMUNDO gebruikt op haar webpagina's lettertypen van Google ("Google Fonts"). De uitvoerende instantie van Google Fonts is Google Inc. („Google“)
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.)

Hiertoe laadt uw browser het vereiste lettertype in de cache van uw browser wanneer u CASAMUNDO oproept. Dit is nodig zodat de browser een visueel verbeterde weergave van onze teksten kan tonen. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype door uw computer gebruikt voor de weergave. De integratie van deze lettertypes gebeurt door een server-oproep, meestal een server van Google in de VS. Hierdoor wordt aan de server meegedeeld welke CASAMUNDO - webpagina's u hebt bezocht.

Bij het opvragen van de pagina worden geen cookies van website-bezoekers aan de Google Fonts API verzonden. Gegevens die in het kader van het pagina-bezoek worden overgedragen, worden verzonden naar resource-specifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. Ze worden niet gekoppeld aan gegevens die eventueel in combinatie met het gelijktijdig gebruik van geverifieerde Google-diensten zoals Gmail worden verzameld of gebruikt. U kunt uw browser zodanig instellen dat de lettertypen niet worden geladen vanaf de Google-servers.

CASAMUNDO gebruikt Google Fonts in het belang van een aantrekkelijke presentatie van het online-aanbod. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6 paragraaf 1f van de AVG („legitiem belang met betrekking tot de hierboven genoemde doelen").

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy en https://adssettings.google.com/authenticated.

j)    Social media optreden van CASAMUNDO

CASAMUNDO is present op social media om met websitebezoekers, klanten en potentiële klanten te communiceren maar ook om u te kunnen informeren over CASAMUNDO en onze aanbiedingen.

Afhankelijk van de locatie van het specifieke sociale netwerk, kan het zo zijn dat uw gegevens worden verwerkt op een plek buiten de Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten). Sociale media die in de V.S. gevestigd zijn houden zich gedeeltelijk ook aan het privacybeleid “EU-U.S. Privacy Shield”.

Meestal worden zulke verwerkte gegevens voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden gebruikt. Dat betekent dat er profielen worden gemaakt op basis van het gedrag van websitegebruikers. Deze profielen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het gericht uitspelen van advertenties. Daarvoor worden meestal cookies gebruikt. Zulke cookies slaan informatie op over gedrag op websites, interesses of gebruikte apparaten.

CASAMUNDO gebruikt persoonsgegevens op social media om users effectief te informeren en communicatie met users en potentiële klanten te verbeteren. De juridische basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1f GDPR ("legitiem belang in de bovengenoemde doeleinden").

Wij willen u erop wijzen, dat u let op de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de sociale netwerken wanneer u gebruik wilt maken van social media omdat wij geen aansprakelijkheid aannemen voor schendingen van de social media-bedrijven.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over de mogelijkheid verwerking te weerspreken of rechten uit te oefenen, bekijk daarvoor de links van de social media-bedrijven.

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) - Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 • Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Privacybeleid:  https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
 • Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Privacybeleid / Opt-Out: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
 • Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) - Privacybeleid / Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

9. SSL-encryptie

Wij beveiligen uw gegevens in het betalingsverkeer net als ook alle andere persoonsgegevens. Daarom maakt onze pagina uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van uw vertrouwelijke alsook persoonlijke inhoud bij de transmissie in het betalingsverkeer en alle andere verstuurde gegevens gebruik van een SSL-encryptie. U kunt zelf vaststellen of de SSL-encryptie geactiveerd is of niet. U herkent het gebruik van de encryptie aan de adresbalk van de browser. Alleen als in de adresbalk van de browser 'https://' staat, is de datatransmissie gecodeerd. De browserregel 'https://' toont het gebruik van de SSL-encryptie; het betalingsverkeer vindt nu gecodeerd plaats. Met de activering van de SSL-encryptie is het onmogelijk voor derden, uw vertrouwelijke gegevens mee te lezen. Verstuur uw gegevens daarom alleen bij geactiveerde SSL-encryptie en neem in geval van twijfel contact met ons op.

10. Rechten van de betroffen persoon

De AVG stelt de betroffen personen onder bepaalde voorwaarden diverse rechten ter beschikking. Voor zover deze geldend worden gemaakt of u aanvullende informatie hierover wilt hebben, kunt u graag contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (contactgegevens zie cijfer 11.).

a)    Recht op informatie

Iedere betroffen persoon kan in overeenstemming met de AVG informatie vragen of persoonsgegevens, die zijn persoon betreffen, worden verwerkt. Voor zover persoonsgegevens over de betroffen persoon worden verwerkt heeft deze het recht op informatie over de volgende informatie:

 • het doel van de verwerking,
 • de categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt,
 • de ontvanger of categorieën van ontvangers, die inzage krijgen in deze persoonsgegevens of nog toegang kunnen krijgen, in het bijzonder bij ontvangers in het buitenland of bij internationale organisaties,
 • indien mogelijk de geplande duur waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van deze duur,
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een verweer tegen deze verwerking,
 • het bestaan van het recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie,
 • als de persoonsgegevens niet bij de betroffen persoon werden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en lid 4 AVG en, tenminste in deze gevallen, overtuigende informatie over de gebruikte logica evenals de strekking en de beoogde delen van dergelijke verwerking voor de betroffen persoon

Bovendien heeft de betroffen persoon het recht op informatie, of de persoonsgegevens naar het buitenland of aan een internationale organisatie worden verstuurd. Mocht dit het geval zijn, heeft de betroffen persoon bovendien ook het recht, informatie over geschikte garanties in combinatie met het versturen te ontvangen.

b)    Recht op correctie

Iedere betroffen persoon heeft volgens de AVG het recht op correctie en/of aanvulling tegen de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens, die zijn persoon betreffen, niet juist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk uit te voeren.

c)    Recht op wissen

Iedere betroffen persoon kan volgens de AVG van de verantwoordelijke verlangen dat zijn persoonsgegevens direct worden gewist, voor zover dit uit de volgende redenen geschiedt:

 • De persoonsgegevens werden voor doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt, waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betroffen persoon herroept zijn toestemming, waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG plaats vindt en er een andere juridische basis voor de verwerking ontbreekt.
 • De betroffen persoon legt volgens art. 21 lid 1 AVG verweer in tegen de verwerking en er is geen sprake van primaire legitieme redenen voor de verwerking, of de betroffen persoon weerspreekt volgens art. 21 lid 2 AVG de verwerking.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is voor het afwikkelen van een juridische verplichting volgens de wetten van de Europese Unie of de wetten van de Lidstaten nodig, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.
  • De persoonsgegevens werden met betrekking op de aangeboden diensten van de informatiegezelschap volgens art. 8 lid 1 AVG verzameld.

d)    Recht op beperking van de verwerking

Iedere betroffen persoon heeft volgens de AVG het recht, door de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen als er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betroffen persoon en weliswaar voor de duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betroffen persoon weigert het wissen van de persoonsgegevens en verlangt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor het doel van de verwerking, de betroffen persoon heeft ze echter nog nodig voor het honorering, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsaanspraken.
 • De betroffen persoon heeft verweer aangetekend tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 lid 1 AVG ingediend en het staat nog niet vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betroffen persoon.

e)    Recht op gegevensportabiliteit

Iedere betroffen persoon heeft volgens de AVG het recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betroffen persoon een verantwoordelijke ter beschikking werden gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft hij het recht, deze gegevens een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, die de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, te versturen, voor zover de verwerking op basis van een toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a AVG of art. 9 lid 2 lit. a AVG of op basis van een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 lit. b AVG berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaats vindt, voor zover de verwerking niet voor de waarneming van een opgave noodzakelijk is, die in het openbaar interesse ligt of in de uitoefening van openbaar gezag plaats vindt, die de verantwoordelijke werd opgelegd.

Bovendien heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 lid 1 AVG het recht, invloed uit te oefenen op de persoonsgegevens die de verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke heeft doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover hierdoor niet de rechten en vrijheden van andere personen worden belemmerd.

f)    Recht op bezwaar

Iedere betroffen persoon heeft volgens de AVG het recht, op basis van redenen, die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, te allen tijde de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f AVG, te weerspreken. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

Als CASAMUNDO persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokken persoon het recht, te allen tijde de verwerking van persoonsgegevens met het doel van een dergelijke reclame te weerspreken. Dit geldt ook voor het profileren, voor zover dit met een dergelijke directe reclame in verbinding staat. Als de betroffen persoon tegenover CASAMUNDO de verwerking voor doeleinden van de directe reclame weerspreekt, zal CASAMUNDO de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, omwille van redenen die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie, de verwerking van zijn persoonsgegevens, die bij CASAMUNDO voor economische of historische doeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 AVG worden opgeslagen te weerspreken, tenzij een dergelijke verwerking nodig is voor het afwikkelen van een voor het openbare interesse noodzakelijke opgave.

g)    Geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijke gevallen inclusief profilering

Iedere betroffen persoon heeft volgens de AVG het recht, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking, profilering inbegrepen, berustende bepaling te worden onderworpen, die een juridische invloed heeft of hem op een dergelijke manier beïnvloed, voor zover de beslissing:

 • niet voor het afsluiten of het afwikkelen van een contract tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke nodig is of
 • vanwege juridische voorschriften van de Unie of de lidstaten, waar de verantwoordelijke onder valt, toegestaan is en de juridische voorschriften passende maatregelen voor de waarborg van de rechten en vrijheden evenals de interesses van de betroffen persoon bevatten of
 • met uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon plaats vindt.

Is de beslissing,

 • voor de afsluiting of het afwikkelen van een contract tussen de betroffen persoon en de verantwoordelijke nodig of
 • geschiedt dit met de uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon,

neemt CASAMUNDO passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de legitieme interesses van de betroffen persoon te waarborgen, waarvoor minstens het recht op invloed van de toegang door een persoon van de verantwoordelijke nodig is, op interpretatie van het eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing behoort.

h)    Recht op herroeping van een toestemming in verband met de bescherming van persoonsgegevens

Iedere betroffen persoon heeft volgens de AVG het recht, een verstrekte toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

i)    Klacht bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie

Bovendien heeft u volgens de AVG het recht een klacht in te dienen bij een verantwoordelijke toezichthoudende instantie over de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens. De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie is:

Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg.

U kunt echter ook contact opnemen met een lokale toezichthoudende instantie in uw woonplaats.

11. Functionaris voor gegevensbescherming

Heeft u vragen over de gegevensbescherming?  Neem dan alstublieft contact op met onze interne functionaris voor gegevensbescherming, dhr. Alexander Engel (CASAMUNDO GmbH, Drehbahn 7, 20354 Hamburg) en stuur een E-mail naar datenschutznull@nullcasamundo.de.

↑ boven 
Mijn CASAMUNDO

Hier staan uw Favorieten,
de onlangs bekeken vakantiehuizen en nog veel meer!

Deze website gebruikt cookies
Casamundo maakt gebruik van cookies voor technische-, analytische en marketingdoeleinden. Door gebruik te maken van deze website stemt u hiermee in. Meer informatie, zoals mogelijkheden tot het terugtrekken van uw instemming, vindt u hier.
Ok, ik stem toe